မာတိကာ

အမွတ္စဥ္ (၁) / (၂) / (၃)
အမွတ္စဥ္ (၄) / (၅)/ (၆)
အမွတ္စဥ္ (၇) / (၈) /( ၉)
အမွတ္စဥ္ (၁၀) / (၁၁) /
(၁၂)
အမွတ္စဥ္ (၁၃) / (၁၄) /
( ၁၅) / (၁၆)
အမွတ္စဥ္ (၁၇) / (၁၈)
ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား

ေလ့လာစရာ Post မ်ား
01_ ဗုဒၶ၏ အရိယသစၥာလမ္းညႊန္
02_အရိယသစၥာ ဗုဒၶဘာသာ အညႊန္း
03_ ဘုရား မေဟာ၊ မေျပာတာကို မယူေစလို
04_ပစၥဳပၸန္ ကမၼ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ
05_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၁)
06_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၂)
07_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၃)
08_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၄)
09_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၅)
10_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၆)
11_ေမာင္မိုးျပာ၏ဆရာ ဘာ့ေၾကာင့္ျပာ (၇)
12_ေသၿပီးေနာက္ ျဖစ္/မျဖစ္
13_မိုးျပာဆိုသည္မွာ ဒီလိုပါ။
14_ဗုဒၶဘုရားကို ငိုေစျခင္း (သို႔)
ကၽြန္ေတာ္ တမိတဲ့ ဗုဒၶ
15_မစိုးရိမ္စာသင္သားသို႔ ေက်းဇူးတင္ျခင္း
16_ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္
17_လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
18_ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အစစ္ျဖစ္ခ်င္လွ်င္
19_သာသနာဆိုတာ လူသားအတြက္လား၊ လူသားသည္ သာသနာ အတြက္လား
20_သရဏဂုံအား ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
21_၀ါရိတၱသီလ ႏွင့္ စာရိတၱသီလ
22_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၁)…
23_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၂ )…
24_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၃)…
25_ငါလည္းမရိွေတာ့ဘူး….
26_ေၾကာင္းကိ်ဳးဆိုတာ ဒီလိုလား?..
27_Religious elder sentenced to 20 years in jail for peaceful practice of faith
28_ မိုး​ျပာ​ေရာင္ဘုန္း​ႀကီး​ မတရား​သျဖင့္​ ​ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံ​ေနရ
29_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၄)…
30_စဥ္းစား စာရာေလးမ်ား (၅)…
31_စဥ္းစားစရာေလးမ်ား (၆)…
32_အပိုနဲ႔ အလိုေတြဟာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးေတြပါ..
33_လြတ္သင့္တာက . . ဘယ္ကလဲ
34_“ေသၿပီးေနာက္ အေၾကာင္း ဗုဒၶဘုရား မေဟာၾကားခဲ့ပံု” သုတၱံတရားမ်ား
35_သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔က မိုးျပာဆရာေတာ္ကို အႏိုင္က်င္႔ ေထာင္ခ်သလား
36_အခ်ဳိမႈန္႔ပမာ ယေန႔ေခတ္၀ိပႆနာ
37_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ပထမပိုင္း)
38_ယေန႔ေခတ္ ဘာသာေရးမွ ဗိုင္းရပ္ (virus) အယူမ်ား (ဒုတိယပိုင္း)ယခု စာဖတ္ေနၾကသူမ်ားလာေရာက္စာဖတ္ၾကေသာ
ႏုိင္ငံမ်ား

free counters

ဓမၼ၀ိဟာရီဆရာေတာ္ ေဟာၾကားေသာ တရားမ်ား (MP-4)

17- တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္ အပိုင္း (၁)       -        -        Download
18- တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္ အပိုင္း (၂)       -        -        Download
အပိုင္း (၁) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၂) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၃) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၄) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၅) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၆) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၇) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၈) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
အပိုင္း (၉) တရားမရႏုိင္သူ (၄)ေယာက္
19- ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း (၁) 8 - 2 - 2000 Download
20- ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း အပိုင္း (၂) 8 - 2 - 2000 Download
အပိုင္း (၁) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၂) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၃) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၄) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၅) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၆) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၇) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၈) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း
အပိုင္း (၉) ဆရာေတာ္ႏွင့္ သံဒိ႒ိက ဆရာရွိန္း တရားေဆြးေႏြးျခင္း